Organizace bohoslužeb během karanténních opatření

Na základě epidemiologické situace a nařízení vlády

JE OD PONDĚLÍ 12. 10. DOVOLENA ÚČAST POUZE 10ti OSOB NA BOHOSLUŽBÁCH, PROTO BUDE ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH UMOŽNĚNA POUZE KNĚZI, KOSTELNÍKOVI A DALŠÍM OSMI OSOBÁM.

K ÚČASTI NA MŠI SVATÉ JSOU PŘEDNOSTNĚ ZVÁNI TI, NA JEJICHŽ ÚMYSL SE MŠE SVATÁ SLAVÍ.

ZADAVATEL INTENCE MŮŽE OSLOVIT AŽ 7 DALŠÍCH OSOB, KTERÉ SE S NÍM ÚČASTNÍ MŠE SVATÉ (MOHOU TO BÝT MINISTRANTI, VARHANÍK PRO PRELUDIA, LEKTOR, RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, LIDÉ Z FARNÍ OBCE …).

ZADAVATEL INTENCE ALESPOŇ PŘEDEM (TŘEBA I 3 DNY) OZNÁMÍ PANU DĚKANOVI, ZDA SE BOHOSLUŽBY NĚKDO ÚČASTNÍ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE SVÁTOST EUCHARISTIE PAN DĚKAN VYSLUHOVAT NA DANÝ ÚMYSL SOUKROMĚ.

ZADAVATEL INTENCE S PANEM DĚKANEM PŘEDEM DOMLUVÍ ČAS ZAČÁTKU BOHOSLUŽBY, NEBOŤ PŘI OMEZENÉM POČTU POZVANÝCH LZE ZVOLIT I JINÝ ČAS, NEŽ JE ZVYKEM DLE BĚŽNHO POŘÁDKU BOHOSLUŽEB (TOTO SE NETÝKÁ BOHOSLUŽEB S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ).

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE NEMOHOU OSOBNĚ ÚČASTNIT BOHOSLUŽBY V KOSTELE, JE DÁNA DISPENZ (VÝJIMKA) Z VÝSOSTNÉHO PRÁVA SLAVIT MŠI SVATOU FYZICKOU PŘÍTOMNOSTÍ (DOPORUČUJE SE ÚČAST NA MŠI SVATÉ PŘES MÉDIA).

NA SVATBÁCH A POHŘBECH BUDE OD 19. ŘÍJNA DOVOLENA ÚČAST DO 30ti OSOB.