Svatý týden v našich farnostech

SLAVENÍ VELIKONOC VE FARNOSTECH MORAVSKORKUMLOVSKA V ROCE 2020

Svátost smíření: Není-li naléhavý případ, vykonejte si sami domácí kající bohoslužbu a vzbuďte, pokud možno, dokonalou lítost. Svátost smíření odložte na blízkou dobu po uvolnění karanténních opatření. V neodkladných případech požádejte kněze k udělení této svátosti, za zachování mimořádných hygienických opatření. Svátost smíření nelze udělit po telefonu nebo internetu. Více informací na našem webu, v aktuálním příspěvku o svátosti smíření v době pandemie.

Mše sv.: Mše svaté slouží pan děkan bez účasti lidu, a to na úmysly, které byly zadány a jsou napsány v Pořadu bohoslužeb. Spojte se v ten den na dálku modlitbou. Všechny mše sv., včetně velikonočních obřadů, budou slaveny panem děkanem bez účasti lidu. Na jedné bohoslužbě může být přítomná asistence, a to do maximálního počtu 3 účastníků bohoslužby. Přednost ke spoluslavení mají koncelebrující kněží, poté jáhen, následně akolyta, teprve při jejich absenci se může účastnit někdo z ostatních věřících, přičemž není dovolené ministrování dětí a osob starších 65 let. Prožívejte mši svatou s panem děkanem skrze domácí bohoslužbu. Svaté přijímání je po dobu opatření, podobně jako v nemoci, nutné nahradit duchovním svatým přijímáním.

Květná neděle a velikonoční triduum: Zde platí vše, co bylo popsáno výše, mše sv. lze sledovat prostřednictvím médií (seznam přenosů na www.mseonline.cz), k platnosti je nutné bohoslužbu sledovat v přímém přenosu, nikoli ze záznamu! K inspiraci rodinné velikonoční bohoslužby může posloužit tento miniseriál.

Květná neděle: Při soukromé mši sv. pan děkan požehná kočičky (no, letos jsou to spíš kocouři). Požehnané ratolesti budou potom k dispozici v síňce kostela od 9:30 do rozebrání (berte si tolik, kolik potřebujete, aby zbylo i na ostatní). V 11 hodin se rozezní na 5 minut zvony, při jejichž zpěvu jsou všichni lidé dobré vůle vyzváni k modlitbě Otče náš. (Uživatelé aplikace WhatsApp mohou pana děkana požádat o zaslání krátkého videa zvonících krumlovských zvonů). Společná křížová cesta na Křižák se konat nebude, doporučuji však během Svatého týdne si tuto procházku spojenou s pobožností vykonat soukromě.

Zelený čtvrtek: Platí vše výše řečené o slavení mše svaté. Prosím, když slavíte mši svatou prostřednictvím médií, zkuste být plně přítomni, vhodně oblečeni (jako do kostela), neodbíhat k vaření, nevyřizovat telefonáty a sms apod. Je možné určený stůl pokrýt bílým ubrusem, přidat stolní nebo nástěnný kříž, zapálit svíčky, o triduu přidat i květinu … na stůl se pak může položit třeba notebook s přenášenou bohoslužbou.

Velký pátek: Den přísného postu!!! Velkopáteční obřady prožívejte důstojně doma přes média. Je vhodné mít v zorném poli kříž.

Bílá sobota: Od 14 do 18 hodin bude otevřený kostel a vystavena Eucharistie. Je ovšem třeba zajistit vždy jednoho adoranta (po půl hodinách). Kdo může a chce bdít ve výše uvedené době v kostele (za zachování aktuálních opatření), nechť se do pátku telefonicky nahlásí panu děkanovi. V případě, že nebude adorační čas pokrytý adoranty, výstav se konat nebude a otevřená zůstane pouze předsíň. Na závěr adorace se nebude podávat svaté přijímání. Vigilii budete opět prožívat prostřednictvím radia, televize a internetu. I přesto tato bohoslužba zůstává nejdůležitější liturgií roku. Lze při ní také obnovit své křestní sliby, při kterých je doporučeno zapálit si svíci (nejlépe křestní, ale i jinou, obětinku, domácí paškálek – malé paškálky budou až do rozebrání zásob k dispozici v předsíni kostela na Květnou neděli a na Bílou sobotu v kostele během adorace).

Velikonoční neděle: Mše sv. slavená dle výše uvedených instrukcí. Žehnání velikonočních pokrmů nebude probíhat v kostele, nicméně toto požehnání může (podobně jako třeba před jídlem) provést i laik. Požehnejte si tedy pokrmy během domácí bohoslužby nebo při sledování mše přes sdělovací prostředky. Žehnací modlitba bude zveřejněna na našem webu v příspěvku s velikonočními ohláškami. Odpolední nedělní adorace nebude.

Z jiného soudku: Během opatření, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, neprobíhají ani mešní sbírky, tedy podstatný finanční příjem farnosti. Termíny velkých oprav se sice posouvají, ale neruší. Kdo by rád přispěl tak, jako by chodil do kostela a přispíval do běžných i mimořádných sbírek, může po uvolnění restrikcí věnovat dosud nedarované finance opět ve sbírce, případně kdykoli poukázat na účet farnosti. Budeme za to vděčni.

Mimořádné, ale pokojné a krásné prožití Velikonoc vyprošuje p. děkan.