Informace k aktuálním opatřením vlády

Vzhledem k malému počtu věřících (15 včetně kněze), kteří se mohou účastnit bohoslužby, a vzhledem k přísným hygienickým opatřením a nařízené desinfekci kostela (všechny lavice, kliky atp.) po každé bohoslužbě, není v naší farnosti možné mše sv. veřejně slavit, tzn., že minimálně do povolení většího množství účastníků bohoslužeb (od 11. května 30 účastníků) platí stejná opatření jako doposud. Mše sv. bude pan děkan sloužit na Vaše úmysly soukromě. Individuální duchovní péči konzultujte předem s panem děkanem.

Rozvolňování protikoronavirových opatření by mělo od 11. 5. dovolit účast do 30 lidí, opět za dodržení všech hygienických podmínek (rouška, 2m rozestupy vedle sebe, před sebou i za sebou, desinfekce rukou a po bohoslužbě desinfekce prostoru). V tomto případě bychom začali slavit bohoslužby veřejně i v naší farnosti, účast bude na zápis. V praxi to bude nejspíš vypadat tak, že od 8. 5. se bude možné telefonicky nahlásit panu děkanovi. Přednostně budou zapsáni ti, na jejichž úmysl se slaví mše svatá. Mše svatá je určena pro místní farníky, tedy pro ty, kteří mají bydliště na území farnosti. Opakovaná účast na bohoslužbě v jednom týdnu bude možná jen tehdy, nebude-li 12 hodin před zahájením bohoslužby dovolený počet přítomných naplněn. V neděli bude v Krumlově pravděpodobně přidaná večerní bohoslužba. Kostel bude otevřen 15 minut před bohoslužbou a 5 minut před zahájením mše svaté bude opět uzamčen. Na kůr bude vstup povolen pouze varhaníkovi.

Budou-li některá pravidla porušena (zvláště účast bez roušky a větší počet účastníků, než je dovoleno), bohoslužba nebude zahájena.

Od 25. 5. by měla být účast povolena do 50 přítomných. Pravidla budou obdobná, zápis bude nejspíš nutný pouze na nedělní bohoslužby. Od 8. 6. by bohoslužby neměly být co do počtu omezeny.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí vlády dochází neustálých změn, mohou být výše uvedené informace průběžně aktualizovány.

P.S.: Ve většině farností našeho děkanství kněží postupují obdobně. V několika málo malých farnostech budou mše sv. slouženy už nyní. Prosím své farníky, aby do těchto farností nejezdili, neboť  bohoslužby s nejvyšší povolenou účastí 15 osob budou pouze pro pozvané místní farníky a návštěvníkům z jiných farností tam nebude, rovněž bohužel, účast umožněna.