Potřebuji / rád(a) bych

DÁT ÚMYSL NA MŠI SVATOU

Zadávat mešní intence (úmysly mší sv.) lze vždy v příslušném kostele, a to do políček zatím ještě neobsazených bohoslužeb v plánovacím kalendáři. Nechat si zapsat úmysl je vhodné po mši svaté, a to v sakristii příslušného kostela. Úmysly mší sv. se zapisují na pololetí kalendářního roku (na leden – červen lze zapisovat od prosince předchozího roku, na červenec – prosinec od června probíhajícího roku). Inteční dar (lidově řečeno „platit mši“) je vhodné předat knězi až po odsloužení mešního úmyslu, nikoli předem. Je žádoucí, aby se mše svaté, kdy se na daný úmysl společně modlí celá farnost, účastnila rodina zadavatele, nebo alepsoň její zástupci.

 

– KŘEST DÍTĚTE

Chcete-li v našich farnostech nechat pokřtít své dítě, kontaktujte s předstihem pana děkana (je možné tak učinit ještě v době těhotenství a přijmout požehnání určené rodičům, kteří očekávají narození dítěte).

Křestnímu obřadu předchází příprava rodičů a , je-li to možné, i kandidátů na kmotry, ve které se seznamujeme s vírou, s životem v církvi, s právy a povinnostmi křesťanských rodičů a kmotrů, se symbolikou úkonů při vlastním obřadu.

Nemáte-li bydliště v našich farnostech, nebo nehodláte-li na území našich farností delší dobu setrvávat, je prvně nutné vyřídit souhlas se křtem od Vašeho vlastního faráře. V případě nejasností v této otázce kontaktujte, nejlépe osobně, pana děkana.

Cyklus příprav se obvykle opakuje každý měsíc (jsou-li zájemci o křest). Termíny příprav jsou obvykle stanoveny dle domluvy se zájemci. Na první přípravu s sebou přineste rodný list dítěte a oddací list rodičů dítěte (je-li). Protože se neustále množí uvádění mylných informací o křesťanské víře a náboženské příslušnosti, může být v krajním případě vyžadováno i potvrzení o křtu rodičů a kandidátů na kmotry.

Jedná-li se o dítě od 6 do 13 let včetně, kontaktujte ohledně přípravy pana děkana. Dítě povinné školní docházkou se před křtem samo účastní přípravy, a to návštěvou hodin náboženství. Vše ostatní (kromě oznámení úmyslu křtít ještě během prenatálního stádia) platí, jak bylo popsáno výše.

 

– KŘEST DOSPĚLÉHO

Je-li Vám čtrnáct a více let a dospěli jste k tomu, že chcete žít život s Bohem a s církví, a nejste-li dosud pokřtěni, kontaktujte pana děkana. Vše další Vám bude sděleno.

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ NEBO DUCHOVNÍ ROZHOVOR

Svátost smíření lze přijmout vždy během doby k tomu určené (v Krumlově ve všední den vždy 30 minut přede mší sv., v Petrovicích cca 15 minut před každou mší svatou, v Kadově, Rakšicích a Rokytné cca 10 minut přede mší svatou, v DPS 20 minut přede mší svatou). Po mši svaté, nebylo-li domluveno jinak, se nezpovídá.

V případě tušení delší časové potřeby ke svátosti smíření, nebo k duchovnímu pohovoru, prosím, pokud možno, předem kontaktujte pana děkana.

 

– SVATBA

Chcete-li svou lásku zpečetit před církví a do svého manželského života pozvat také Boha, oznamte tuto krásnou skutečnost panu děkanovi, a to nejlépe do konce ledna roku, ve kterém chcete mít svatbu. Vzájemnému předání manželského slibu předchází příprava, která je zpravidla zahájena během „Týdne manželství“ (obvykle 2. týden v únoru) a při níž se zamýšlíme nad radostmi i úskalími manželského života a rodiny, nad předávání daru lásky a života a nad výchovou dětí, nad právy a povinnostmi manželů a rodičů, nad symbolikou církevního obřadu a vlastního manželského slibu.

Svatby se konají v některém z farních kostelů našich farností, případně ve filiálních kostelech v Rakšicích a v Rokytné.

 

– BIŘMOVÁNÍ

Biřmování je v našich farnostech předběžně naplánováno na rok 2022. Příprava na přijetí svátosti „křesťanské dospělosti“ začne pravděpodobně na jaře 2021. Další informace budou sděleny v době podávání přihlášek k přípravě na svátost biřmování.

 

– VYŘÍZENÍ POHŘBU

Zemře-li někdo blízký, je povinností rodiny postarat se o důstojné rozloučení s jeho tělesnými ostatky a, pokud možno, umožnit rozloučení se zesnulým také širší veřejnosti. Rozloučení v kostele je navíc spojenou s vírou ve vzkříšení a s modlitbou za duši zesnulého a za pozůstalé. Dostali-li jste se do situace, kdy je třeba vypravit někomu blízkému pohřeb, kontaktujte (nejlépe telefonicky) pana děkana ještě před domluvou termínu s pohřebním ústavem, a poté osobní návštěvou na faře.

 

– POTVRZENÍ O PŘIJETÍ SVÁTOSTI ATP.

O vystavení Potvrzení o křtu, případně další svátosti, lze požádat pana děkana. Ideální cesta je telefonické ohlášení, nebo ještě lépe emailový kontakt, kde udáte své jméno a příjmení, datum narození, datum přijetí svátosti, o jejíž potvrzení žádáte (pokud neznáte např. přesné datum křtu, tak alespoň přibližné), důvod, pro který o vystavení žádáte (např. kvůli svatbě nebo biřmování), a farnost, ve které budete vystavený doklad potřebovat. Po vyhotovení listiny je tato zpravidla zaslána přímo farnímu úřadu, který Vaše potvrzení vyžaduje. Pro případné osobní převzetí dokladu je toto možné pouze osobou, na kterou je doklad vystaven, a po předložení dokadu totožnosti. Dětem Potvrzení přebírají rodiče.

Podobně lze vystavit souhlas se křtem mimo domicilní farnost, licenci k sňatku, potvrzení o absolvování výuky náboženství, testimonium a další doklady spadající do kompetence farního úřadu.