Adorační den a den vzájemných modliteb s AKS Olomouc

Na 9. listopadu připadá v moravskokrumlovské farnosti adorační den a současně den, kdy se modlíme za bohoslovce, představené a zaměstnance v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

Tento den bude v kostele Všech svatých v M. Krumlově organizován, jak je uvedeno zde na plakátku. Prosím také o zápis adorantů, kteří by v tento den věnovali půhodinu adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. Zápisová listina je v kostele vzadu na stolku.

Těším se, že společně tento den dobře prožijeme.