Adoptuj si své okno

Od jara roku 2019 se plánuje oprava exteriéru farní budovy, neboť  tato budova je nejhorší budovou v celé dlouhé ulici (někdo se nechal slyšet, že je to nejhorší barák v Krumlově) a je to ostuda místní (nejen) památkové zóny. Je v plánu především nová fasáda, nicméně opravě fasády musí předcházet výměna stávajících starších a netěsnících oken, obkopání a odvlhčení budovy a zateplení alespoň severní strany (přístavba se sociálním zařízením pro kněze a s WC pro zaměstnance a hosty má pouze třiceticentimetrovou zeď a v zimě tyto místnosti docela promrzají). Protože celá obnova vnějšku přesáhne 2,5 milionu korun, na které farnost nemůže v dohledné době ušetřit, musíme celou rekonstrukci etapizovat.

Byly podány již dvě žádosti o dotace, obě byly vyřízeny negativně. Nyní ještě čekáme, zda budeme podpořeni městem Moravský Krumlov. I když se od dubna 2019 konají pravidelné měsíční sbírky na tento účel, finance se sbírají velmi pomalu. Koncerty a akce, které farnost v roce 2019 pořádala za účelem zvýšit finanční hladinu pro tento počin, se z důvodu malého zájmu ukázaly jako nevýdělečné. Uzavřené kohouty finančního přítoku způsobené letošní pandemií jsou rovněž znatelné.

Pro letošní rok jsme naplánovali výměnu oken a vstupních dveří. Rekonstrukce by měla proběhnout v prázdninových měsících. Zatím k tomu nemáme dostatek finančních prostředků a neradi bychom, aby se práce musely rozdělovat do ještě více let. Vnější vzhled, neboť  fara se nachází v památkové zóně, podléhá vyjádření památkového úřadu, který nás sice chrání od neodborného ošetřování památek a jejich znehodnocování, nicméně nutnost dřevěných oken oproti plastovým konečnou částku zvedá téměř na dvojnásobek. Návrh na rustikální doplněk částku zvyšuje o dalších 56 tisíc. Tento však bude akceptován pouze v případě, že se k němu najde sponzor. Celková částka na obnovu oken a vstupních dveří dosahuje 760 tisíc korun, farnost z naspořených zdrojů může zaplatit necelou polovinu.

A proto bylo rozhodnuto o vyhlášení akce „Adoptuj si své okno“. Podobně, jako se adoptují píšťaly varhan, stromy či zvířátka v zoologické zahradě, může si každý, kdo složí minimální částku 20 tisíc, adoptovat jedno okno. Adopci může provést fyzická i právnická osoba, rodina či několik rodin, na dar je možné vystavit potvrzení za účelem daňového odpočtu. Lze si vybrat konkrétní okno nebo dveře. Dárci, pokud neprojeví nesouhlas, budou zveřejněni. Je možné přispět i na vstupní dveře, a  to minimální částkou 40 tisíc, dveře do zahrady lze adoptovat darem 30 tisíc. Víme, že pro mnohé jsou to částky vysoké, a jsme i za každý drobný dar vděčni, neboť  i z malých darů mohou vyrůst velká díla. Touto akcí chceme informovat, co údržba jen farní budovy stojí, a povzbudit ty, v jejichž finančních možnostech je darovat i větší finanční obnos (často se nemalými částkami přispívá na různé sportovní a kulturní akce, na potřeby církve naopak spíše symbolicky).

Je-li ve Vašich silách podílet se na této akci, můžete své dary přinést v hotovosti na faru, nebo, což je pro nás lepší, je zaslat na účet farnosti u České spořitelny, č. účtu 1 583 988 309/0800 (číslo zadávat bez mezer), variabilní symbol 103, specifický symbol číslo okna, pokud si vyberete konkrétní okno dle odkazu v předchozím odstavci. Webová stránka bude aktualizována dle zadaných a zaplacených oken.

Farní budova slouží nejen k bydlení duchovního správce, ale především jako kancelář pro úředníky zaměstnatné k práci v moravskokrumlovském děkanství a jako zázemí pro akce pořádané farnostmi Moravský Krumlov, Petrovice a Kadov, občas Kolpingovou rodinou M. Krumlov, případně jako zázemí pro akce pořádané ve farním kostele (zázemí pro účinkují na koncertech atp.) Navíc pohledově zapadá do komplexu budov mezi farou a hřbitovem (kostel Všech sv., hrobka Lichtenštejnů).

Za každý příspěvek na její zkulturnění upřímné díky a Pán Bůh zaplať.

 

Aktuální stav adopce oken:

okno č. 01 – čeká na adopci

okno č. 02 – adoptováno

okno č. 03 – adoptováno

okno č. 04 – adoptováno

okno č. 05 – adotováno

okno č. 06 – adoptováno

okno č. 07 – adoptováno

okno č. 08 – adoptováno

okno č. 09 – částečně adoptováno

okno č. 10 – adoptováno

okno č. 11 – čeká na adopci

okno č. 12 – čeká na adopci

okno č. 13 – částečně adoptováno

okno č. 14 – adoptováno

okno č. 15 – adoptováno

okno č. 16 – adoptováno

okno č. 17 – čeká na adopci

okno č. 18 – adoptováno

okno č. 19 – adoptováno

okno č. 20 – adoptováno

okno č. 21 – adoptováno

okno č. 22 – adoptováno

okno č. 23 – adoptováno

okno č. 24 – adoptováno

okno č. 25 – adoptováno

okno č. 26 – adoptováno

vchodové dveře do ulice (SS 30) – adoptováno

vchodové dveře do dvora (SS 31) – čeká na adopci