Lidové misie v našich farnostech

Říjen roku 2019 vyhlásil papež František jako misijní měsíc, a to u příležitosti 100. výročí apoštolského listu „Maximum illud“. I v našich farnostech budou (po 50 letech) probíhat lidové misie.

Kdy: 7. – 13. 10. 2019

Misionáři: otcové pallotini

Předmisijní neděle: 29. 9. 2019

Program misií bude k dispozici před misiemi.

Během misií bude ve farním kostele v MK probíhat výstava fotografií spolku Člověk a víra (výstava potrvá až do listopadu).

Na misie se připravujeme, a to především modlitbou. Modlitbu za misie ve farnosti se společně modlíme v závěru každé mše svaté, soukromě se ji může modlit každý dle příležitosti (její text je níže), modlitba za ulice probíhá v konkrétních ulicích, kdy má každý příležitost si vybrat některou z ulic, napsat se na listinu v kostele a třeba párkrát v týdnu při procházce, cestou na nákup atp. se modlit za všechny lidi žijící v této ulici. Text modliby je níže, je možné se také modlit vlastními slovy, růžencem nebo jeho částí, jmenovitě za tamní bydlící atp. Měli bychom takto promodlit všechny části města a obcí našich farností. Občané mohou také požádat o požehnání svého obydlí. Zápisová listina je v kostele.

 

Modlitba za LIDOVÉ MISIE ve farnosti

 

          Duchu Svatý, Stvořiteli,

ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,

abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.

Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.

Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.

Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.

Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.

Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.

Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici: Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. Amen.

 

Modlitba za ulice

Pane Ježíši,

děkuji Ti za naše město (naši obec), kde žijeme. Děkuji Ti za každého člověka, se kterým se zde můžeme potkávat. Děkuji Ti, že nás všechny znáš jménem a že každému nabízíš poznání Boha a křesťanské lásky, neboť Ty znáš radosti i bolesti, silné i slabé stránky každého z nás.

Nyní Ti s důvěrou svěřuji všechny ty, kteří bydlí v této ulici, zvláště ty, kteří Tvou lásku dosud nepoznali nebo nechtěli poznat. Pomoz mi být nástrojem evangelia pro všechny, ke kterým mě posíláš, které zde teď potkávám. Prosím o sílu Ducha Svatého, ať  mě při těchto setkáních vede, aby i v naší farnosti rostla víra a důvěra v Tebe. Amen.